Werkbezoek deltacommissaris Wim Kuijken aan het Waddengebied (24 t/m 26 augustus 2010) { 48 images } Created 23 Aug 2010

Deltacommissaris Wim Kuijken bezocht het Friese en Groningse Waddengebied op uitnodiging van de Regionale Stuurgroep Deltaprogramma Waddengebied. Dit bezoek vindt plaats op woensdag 25 en donderdag 26 augustus 2010. Tijdens dit bezoek liet hij zich met het oog op mogelijk toekomstig stijgende waterpeilen informeren over de aandachtspunten, kansen en bedreigingen langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden. De Deltacommissaris sprak tijdens zijn bezoek met verschillende partijen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, over de kansen en bedreigingen voor het de Waddengebied.

De Deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor maatregelen en voorzieningen voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening die in het kader van het Deltaprogramma moeten worden uitgevoerd. In de nog aan te nemen Deltawet wordt voorzien dat vanaf 2020 deze worden gefinancierd vanuit het Deltafonds. Dit fonds wordt dan jaarlijks gevuld met 1 miljard Euro.

Bron: Provincie Fryslân
View: 100 | All